Thông báo cho thuê Doanh nghiệp tư nhân mới nhất

Cho thuê doanh nghiệp tư nhân là việc chuyên giao quyền chiếm hữu, quyền sử dụng toàn bộ doanh nghiệp cho người khác trong một thời gian nhất định và người thuê phải trả cho chủ doanh nghiệp một khoản tiền gọi là tiền thuế. Vậy thủ tục thông báo cho thue doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam được thực hiện như thế nào?

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân là văn bản được quy định theo mẫu tại Phụ lục II-6 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Các vấn đề cơ bản về cho thuê doanh nghiệp tư nhân được quy định rất cụ thể trong pháp luật. Để bạn đọc hiểu rõ hơn, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin tư vấn dưới bài viết sau.

I. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

1/ Cách thức thực hiện:

Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

2/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

3/ Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

a) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

b) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

c) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

d) Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân; *Mẫu đính kèm
2. Bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng.

III. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
*Trường hợp có sửa đổi, bổ sung thì tính từ ngày nộp sửa đổi, bổ sung.

IV. KẾT QUẢ HỒ SƠ

– Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

V. CHI PHÍ

Khi đăng ký sử dụng dịch vụ tại Kế toán Queen, quý khách sẽ chỉ phải đóng lệ phí nhà nước là 300.000 đ. Ngoài ra Kế toán Queen sẽ không thu thêm bất cứ khoản chi phí nào khác từ quý khách.

Mẫu thông báo thay đổi

Phụ lục II-6
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT
ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
—o0o—

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
Số: ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——
……, ngày……tháng……năm……

THÔNG BÁO
Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………..

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………..
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:

1. Chủ doanh nghiệp tư nhân
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………. Giới tính: ……………
Sinh ngày: ……….. /……. /……….. Dân tộc: ………………….  Quốc tịch: ……………………………
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
o Chứng minh nhân dân                         o Căn cước công dân
o Hộ chiếu                                           o Loại khác (ghi rõ):……………
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………..…
Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………….Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…
Địa chỉ thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….
Địa chỉ liên lạc (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết không cần kê khai nội dung này):
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………
Điện thoại (nếu có): …………………………..  Email (nếu có):    …………………………..

1. Người thuê doanh nghiệp tư nhân
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………. Giới tính: ……………
Sinh ngày: ……….. /……. /……….. Dân tộc: ………………….  Quốc tịch: ……………………………
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:
o Chứng minh nhân dân                         o Căn cước công dân
o Hộ chiếu                                           o Loại khác (ghi rõ):……………
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………..…
Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………….Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…
Địa chỉ thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….
Địa chỉ liên lạc (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết không cần kê khai nội dung này):
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………………………….
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………….
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………
Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………
Điện thoại (nếu có): …………………………..  Email (nếu có):    …………………………..

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

NGƯỜI THUÊ
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký và ghi họ tên)[6]

CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký và ghi họ tên)[7]

 


[6] Người thuê doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.
[7] Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.
[6],[7] Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Để được ĐẠI LÝ THUẾ HTMA tư vấn chi tiết về dịch vụ
Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 084.86.084.84 – 084.89.084.84
hoặc gửi qua địa chỉ email: dailythue@htma.vn

Đánh giá bài viết:
5/5
error: Content is protected !!