English EN Vietnamese VI

084 86 084 84

Đăng ký kinh doanh

084 89 084 84

Dịch vụ kế toán

hotro@ketoanqueen.vn

Liên hệ với chúng tôi

Kế toán thuế

Nội dung công việc Dịch vụ kế toán thuế

1. Công việc thủ tục thuế

a) Nộp lệ phí môn bài hàng năm cho Công ty;

b) Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng/quý (GTGT, TNCN, BC SDHD) theo quy định của pháp luật;

c) Lập các báo cáo tài chính hàng năm theo quy định;

d) Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng năm;

e) Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN hàng năm;

f) Thông báo cho Khách hàng số tiền thuế phải nộp, thời gian phải nộp.

2. Công việc kế toán

a) Soát xét các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật;

b) Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán;

c) Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán trên phầm mềm kế toán;

d) Lập báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tháng;

e) Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ;

f) Lập và in các loại sổ sách kế toán theo quy định;

g) Lập báo cáo tài chính.

3. Công việc tư  vấn, giải trình thuế

a) Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho Khách hàng trong nội dung, phạm vi công việc;

b) Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc thực hiện.

>>> Link tham khảo: Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói

Để được Kế toán Queen tư vấn chi tiết về dịch vụ
Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 084.86.084.84 gặp Huỳnh Hiệp
hoặc gửi email qua địa chỉ hotro@ketoanqueen.vn

Để được Kế toán Queen tư vấn chi tiết về dịch vụ
Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 084.86.084.84 gặp Huỳnh Hiệp
hoặc gửi email qua địa chỉ hotro@ketoanqueen.vn

error: Content is protected !!