Điều chỉnh DAĐT khi đã được cấp GCN đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh CTĐT

Thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng dẫn tại Điều 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư.

A. TRÌNH TỰ THỦ TỤC

a) Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo một trong các trường hợp sau:

   + Trường hợp 1: thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

   + Trường hợp 2: thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

– Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

b) Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

– Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

c) Thành phần hồ sơ:

– Đối với Trường hợp 1:

   + Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

   + Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. 

– Đối với Trường hợp 2:

   + Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 

   + Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 

   + Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

   + Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).  

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

đ) Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp 1 hoặc 10 ngày đối với trường hợp 2 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

e) Cơ quan thực hiện:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

– Nhà đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh Mẫu A.II.9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.

i) Lệ phí: Không.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp điều chỉnh khác) theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

– Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021;

– Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.

B. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT
Tên hồ sơ
Số lượng
Ghi chú
Trường hợp 1: thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư (Khoản 1, điều 47, NĐ 31)
1
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)
1
Bản chính
2
Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.
1
Bản sao hợp lệ
Trường hợp 2: thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.
1
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu)
1
Bản chính
2
Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
1
Bản chính
3
Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức
1
Bản chính
4
Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có)
1
Bản chính

C. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

– Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận một cửa – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Thời gian xử lý:

   + Trường hợp 1: trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

   + Trường hợp 2: Trong 10 ngày (tương đương 07 ngày làm việc) đối với trường hợp 2 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Lệ phí: không

D. BIỂU MẪU

1. Mẫu A.I.11.h – Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT) *Tải về

2. Mẫu A.I.12 – Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (theo mẫu kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT) *Tải về

E. CƠ SỞ PHÁP LÝ

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

Để được ĐẠI LÝ THUẾ HTMA tư vấn chi tiết về dịch vụ
Quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại 084.86.084.84 – 084.89.084.84
hoặc gửi qua địa chỉ email: dailythue@htma.vn

Đánh giá bài viết:
5/5
error: Content is protected !!